מאמרים

חדשות ועדכונים

לפני מספר חודשים נבחר מכון תובנות להעריך את מיזם Mateen של יד הנדיב וקרן קלרמן, הכולל תכניות מצוינות
 STEM לבני נוער מהחברה הערבית. מחקר ההערכה עתיד להסתיים ברבעון הראשון של 2023

חדשות ועדכונים

מכון תובנות מעריך בימים אלה את הטמעת מודל של"מ (שותפות להורות מיטיבה) בטיפות החלב של משרד הבריאות, 
קופות החולים והעיריות תל-אביב וירושלים. מחקר ההערכה עתיד להסתיים ברבעון האחרון של 2022

חדשות ועדכונים

ארגון 'אור שלום' בחר במכון תובנות להעריך את הרפורמה שביצע הארגון בשירות 'אומנה במרכז' בשנתיים האחרונות. 
מחקר ההערכה החל בימים אלה וצפוי להסתיים ברבעון השני של 2023

חדשות ועדכונים

תכנית 'יתד' וג'וינט ישראל 'אשלים' בחרו במכון תובנות לבצע מחקר הערכה של התכנית להתמודדות עם חובות של 
צעירים במצבי סיכון, שמטרתה לסייע לצעירים להפחית את חובותיהם הפיננסיים ולעלות על מסלול של צמיחה כלכלית. 
המחקר החל לאחרונה ועתיד להסתיים ברבעון הרביעי של 2023

תכנית משלי – דוח הערכה מסכם

רקע: צעירים לאחר שרות צבאי \ לאומי בישראל, נמצאים בעיצומו של שלב מעבר ייחודי בין התבגרות לבגרות.תקופה זו מובחנת בספרות המחקרית בעולם כתקופה המוגדרת כ"מעבר לבגרות" )adulthood to transition)בה על הצעירים לקבל החלטות המשמעותיות לבניית עתידם בתחומים רבים (2000, Arnett...

קראו עוד

מחקר הערכה מיזם 'מקושרים' דוח מסכם

רקע: 'מקושרים' הוא מיזם משותף של משרד העבודה, הרו וחה והשירותים החברתיים, וקרן רש"י, המקדם קשרימנטורינג בין מתנדבים בעלי ניסיון חיים )מנטורים( לצעירים במצבי חיים מורכבים )מנטיז(. המיזם הוקם בשנת2018 כחלק מרצף שירותי 'יתד'- התוכנית הלאומית לצעירים וצעירות במצבי סיכון....

קראו עוד

מחקר הערכה מלווה לתכנית "אפשריבריא משפחתי"

רקע – השמנת ילדים הינה אחד האתגרים המשמעותיים לבריאות הציבור במאה ה- 21 .מחקריםאפידמיולוגיים מראים כי גיל הילדים הסובלים מהשמנת יתר הולך ויורד עם השנים, וכי בדומה למצבבמדינות אירופה וארה"ב, המצאות השמנת יתר בילדות נמצאת במגמת עליה גם בקרב ילדים בישראל.אורח חיים בריא...

קראו עוד

הערכת סדנאות לניהול התקציב האישי והמשפחתי בשירות המבחן למבוגרים

  רקע – בסוף שנת 2016 נפתח מיזם משותף וייחודי בין שירות המבחן למבוגרים לבין ארגון פעמונים,שמטרתו להקנות למבוגרים עוברי חוק כלים לניהול התקציב האישי והמשפחתי ולשליטה באורחהחיים, כחלק מתהליך החדילה מעבריינות. במסגרת המיזם התקיימו בשנים 2016-2019 למעלהמ-40 סדנאות...

קראו עוד

התרומה של השתתפות בספורט קבוצתי־עממי (ליגת"מאמאנט") למרכיבי הון חברתי ולמדדי בריאות בקרב אימהות

  תקציר ספורט קבוצתי־עממי הינו מסגרת ארגונית השומרת על אורח חיים פעיל ובריא, כשהמרכיב החברתי מהווה גורם מרכזי המשפיע על המוטיבציה וההתמדה של חבריה. הון חברתי מתייחס לקשרים או למשאבים שהפרט מקיים או מנצל בשביל לקדם ולפתור בעיות אישיות. הוא מורכב מרשתות, נורמות ואמון...

קראו עוד

תוכנית "אפשרי בריא משפחתי" בישראל: ממצאים, תובנות ומסקנות להמשך יישום התוכנית

רקע: השמנת ילדים היא אחד האתגרים הגדולים לבריאות הציבור במאה העשרים ואחת. מחקרים אפידמיולוגיים מלמדים כי גיל הילדים הסובלים מהשמנת יתר הולך ויורד עם השנים, וכי בדומה למצב במדינות אירופה וארצות הברית השמנת יתר בילדות היא במגמת עלייה גם בקרב ילדי ישראל. אורח חיים בריא...

קראו עוד