תקציר
 ספורט קבוצתי־עממי הינו מסגרת ארגונית השומרת על אורח חיים פעיל ובריא, כשהמרכיב החברתי
מהווה גורם מרכזי המשפיע על המוטיבציה וההתמדה של חבריה. הון חברתי מתייחס לקשרים או
למשאבים שהפרט מקיים או מנצל בשביל לקדם ולפתור בעיות אישיות. הוא מורכב
 מרשתות, נורמות ואמון חברתי ומתקשר לגורמים חברתיים ולמערכות יחסים בין אנשים, הקיימים 
בספורט קבוצתי־עממי.
 מחקר זה בדק את הקשר בין השתתפות נשים־אימהות בספורט קבוצתי־עממי לבין מדדי הון
חברתי )תמיכה חברתית, אמון ומעורבות חברתית( ותחושת בריאות סובייקטיבית )מצב בריאות
סובייקטיבי וסימפטומים פסיכוסומטיים(. במחקר נעשה שימוש במסגרת התיאורטית של המודל
הסוציו־אקולוגי לקידום בריאות, העוסק בגורמים המשפיעים על התנהגויות בריאות,
 תוך הנחה כי הם נובעים מאינטראקציה 
 בין הפרט לסביבתו החברתית והפיזית. במחקר חתך כמותי השתתפו 032,1 נשים־אימהות 
המשתתפות בליגת "מאמאנט" בכדורשת ו־308 
נשים־אימהות בקבוצת ביקורת של נשים בעלות מאפיינים סוציו־דמוגרפיים דומים, אשר אינן
עוסקות בפעילות ספורט קבוצתי־עממי. ממצאי המחקר מלמדים כי בהשוואה לקבוצת הביקורת
הציגו המשתתפות בליגת "מאמאנט" רמות גבוהות של מצב בריאות סובייקטיבי )001<.p, 93.5=-t ,)
רמות נמוכות של סימפטומים פסיכוסומטיים
 )001<.p, 54.8=t )ורמות גבוהות של מדדי הון חברתי:
 .)t=-13.70, p<.001( חברתית ומעורבות( t=-5.42, p<.001( אמון(, t=-6.70, p<.001( 
חברתית תמיכה
רגרסיה ליניארית שבוצעה מצביעה על כך שאפקט הקבוצה הוסיף לניבוי של משתנים אלה, מעבר
למשתני הרקע של המשתתפות.
המחקר הנוכחי מחזק את הטענה בדבר תרומתו של ספורט קבוצתי־עממי, דוגמת ליגת "מאמאנט",
לחיזוק מרכיבי ההון החברתי ולשיפור תחושת הבריאות הסובייקטיבית בקרב נשים הבוחרות
להשתתף בפעילות זו

יובל פלדי, דני מורן, אורנה בראון־אפל, שירן בורד, ריקי טסלר
*** לקריאת המאמר ***