Social Capital as a Mediator in the Link between Women’s Participation in Team Sports and Health-Related Outcomes

Abstract: The role of social capital in the association between team sports and health-related outcomes has not been well established in the literature. The purpose of this study was to explore
whether social capital components (social support, trust, and social involvement) mediate the association between team sports and health-related outcomes (self-reported health, psychosomatic
symptoms, and depressive symptoms). In a cross-sectional research design, we obtained data from
759 participants in the Mamanet Cachibol League, a community team sports model for women in
Israel, as well as a comparison group of 308 women who did not participate in any team sports.
Team captains were sent a link with an online questionnaire, which were then delivered to team
members via text message. Using three parallel mediation models, we found that social support
mediated the association between team sports and self-reported health, psychosomatic symptoms,
and depressive symptoms. Trust mediated the association between team sports and both psychosomatic symptoms and depressive symptoms. Social involvement was not found to be a mediator
in the association between team sports and any of the health-related outcomes. Our findings reveal
the important role of social capital, specifically social support and trust, in promoting the health of
women who participate in team sports.

Yuval Paldi ,Daniel S. Moran, Orna Baron-Epel, Shiran Bord, Elisheva Benartzi and Riki Tesler

*** To read the article click here ***

הערכת סדנאות לניהול התקציב האישי והמשפחתי בשירות המבחן למבוגרים

 

רקע – בסוף שנת 2016 נפתח מיזם משותף וייחודי בין שירות המבחן למבוגרים לבין ארגון פעמונים,
שמטרתו להקנות למבוגרים עוברי חוק כלים לניהול התקציב האישי והמשפחתי ולשליטה באורח
החיים, כחלק מתהליך החדילה מעבריינות. במסגרת המיזם התקיימו בשנים 2016-2019 למעלה
מ-40 סדנאות לניהול תקציב משק הבית לעוברי חוק ברחבי הארץ. הסדנה כללה 6 מפגשים בני
שעתיים כל אחד והיא הועברה על-ידי מנחה משירות המבחן למבוגרים ומנחה מארגון "פעמונים".
הסדנאות לוו במחקר ההערכה שמטרתו לבחון את אפקטיביות הסדנה בקרב המשתתפים
באמצעות מדדי התנהגות מדווחת, מדדי עמדות ומדדים כלכליים ישירים.

ד"ר דרור ולק – חוקר ראשי
יובל פלדי – חוקר

*** לקריאת המאמר  ***

 

Ethnic Disparities in Social Capital and Health among Jewish and Arab Participants in the Israeli Mamanet Cachibol League

 

Abstract: The Israeli Mamanet Cachibol League (MCL) serves as a community model that incorporates physical activity and amateur team sports among women. Team sports have been shown
to bridge gaps and build positive relationships between communities. There is a paucity of data
regarding the advantages of team sports to promote the health and well-being of women from
different ethnic backgrounds. The purpose of this study was to examine the association of participation in MCL with social capital, health, and well-being across two ethnic groups: Jewish and
Arab women. A cross-sectional survey was conducted among women aged 25–64: 102 Jewish and
96 Arab MCL participants, and 102 Jewish and 81 Arab non-MCL participants. Data regarding
social capital (trust, social support and social involvement) and well-being (self-reported health and
psychosomatic and depressive symptoms) were analyzed using two-way analyses of covariance
and multiple regression models with sequential entry of the variables. MCL participants from both
ethnic groups reported higher social capital (p < 0.001), better self-reported health (p < 0.001), and
lower psychosomatic symptoms (p < 0.001) compared to non-participants. Jewish MCL participants
reported lower depressive symptoms (p < 0.001) than non-participants, however no difference was
found between Arab MCL participants and non-participants (p < 0.160). Amateur team sports such
as MCL are related with higher levels of well-being and social capital. Future research should focus
on longitudinal studies that examine the change in social capital and well-being over time

Yuval Paldi , Daniel S. Moran , Orna Baron-Epel , Shiran Bord  and Riki Tesler

 

*** לקריאת המאמר  ***

 

התרומה של השתתפות בספורט קבוצתי־עממי (ליגת"מאמאנט") למרכיבי הון חברתי ולמדדי בריאות בקרב אימהות

 

תקציר
 ספורט קבוצתי־עממי הינו מסגרת ארגונית השומרת על אורח חיים פעיל ובריא, כשהמרכיב החברתי
מהווה גורם מרכזי המשפיע על המוטיבציה וההתמדה של חבריה. הון חברתי מתייחס לקשרים או
למשאבים שהפרט מקיים או מנצל בשביל לקדם ולפתור בעיות אישיות. הוא מורכב
 מרשתות, נורמות ואמון חברתי ומתקשר לגורמים חברתיים ולמערכות יחסים בין אנשים, הקיימים 
בספורט קבוצתי־עממי.
 מחקר זה בדק את הקשר בין השתתפות נשים־אימהות בספורט קבוצתי־עממי לבין מדדי הון
חברתי )תמיכה חברתית, אמון ומעורבות חברתית( ותחושת בריאות סובייקטיבית )מצב בריאות
סובייקטיבי וסימפטומים פסיכוסומטיים(. במחקר נעשה שימוש במסגרת התיאורטית של המודל
הסוציו־אקולוגי לקידום בריאות, העוסק בגורמים המשפיעים על התנהגויות בריאות,
 תוך הנחה כי הם נובעים מאינטראקציה 
 בין הפרט לסביבתו החברתית והפיזית. במחקר חתך כמותי השתתפו 032,1 נשים־אימהות 
המשתתפות בליגת "מאמאנט" בכדורשת ו־308 
נשים־אימהות בקבוצת ביקורת של נשים בעלות מאפיינים סוציו־דמוגרפיים דומים, אשר אינן
עוסקות בפעילות ספורט קבוצתי־עממי. ממצאי המחקר מלמדים כי בהשוואה לקבוצת הביקורת
הציגו המשתתפות בליגת "מאמאנט" רמות גבוהות של מצב בריאות סובייקטיבי )001<.p, 93.5=-t ,)
רמות נמוכות של סימפטומים פסיכוסומטיים
 )001<.p, 54.8=t )ורמות גבוהות של מדדי הון חברתי:
 .)t=-13.70, p<.001( חברתית ומעורבות( t=-5.42, p<.001( אמון(, t=-6.70, p<.001( 
חברתית תמיכה
רגרסיה ליניארית שבוצעה מצביעה על כך שאפקט הקבוצה הוסיף לניבוי של משתנים אלה, מעבר
למשתני הרקע של המשתתפות.
המחקר הנוכחי מחזק את הטענה בדבר תרומתו של ספורט קבוצתי־עממי, דוגמת ליגת "מאמאנט",
לחיזוק מרכיבי ההון החברתי ולשיפור תחושת הבריאות הסובייקטיבית בקרב נשים הבוחרות
להשתתף בפעילות זו

יובל פלדי, דני מורן, אורנה בראון־אפל, שירן בורד, ריקי טסלר
*** לקריאת המאמר ***

 

תוכנית "אפשרי בריא משפחתי" בישראל: ממצאים, תובנות ומסקנות להמשך יישום התוכנית

רקע: השמנת ילדים היא אחד האתגרים הגדולים לבריאות הציבור במאה העשרים ואחת. מחקרים אפידמיולוגיים מלמדים כי גיל הילדים הסובלים מהשמנת יתר הולך ויורד עם השנים, וכי בדומה למצב במדינות אירופה וארצות הברית השמנת יתר בילדות היא במגמת עלייה גם בקרב ילדי ישראל. אורח חיים בריא בתקופת הילדות והנעורים הוא בעל חשיבות רבה. שנות הילדות המוקדמות הן חלון הזדמנויות לקידום אורח חיים בריא, זאת מאחר וחינוך הילדים והנוער מוקדם ככל האפשר לאורח חיים בריא, הכולל תזונה נכונה ופעילות גופנית סדירה, עשוי להופכם למבוגרים פעילים יותר ובעלי אורח חיים בריא. תוכנית מרי' פרופ ידי על 2007 בשנת פותחה — HENRY – Health Exercise and Nutrition for the Really Young רודולף וקנדידה האנט. בליבת התוכנית הכשרה בת יומיים, שמטרתה לשפר את כישוריהם של אנשי מקצוע מתחום הרפואה והחברה ולסייע להם להפוך ליעילים, לרגישים ולבטוחים יותר בבואם לעבוד עם הורים לפעוטות ולתינוקות בנושאים של שיפור אורח החיים ומניעת השמנה. כמו כן התוכנית כוללת סדנאות הורים, שמטרתן להקנות מיומנויות הוריות לקידום אורח חיים בריא במסגרת הביתית. בישראל חברו יחד עמותת אשלים, משרד הבריאות — שירותי בריאות הציבור, התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון °360 והתוכנית הלאומית לחיים פעילים ובריאים לייסוד תוכנית "אפשרי בריא משפחתי", המתבססת על תוכנית  HENRY ."התוכנית עברה התאמה מקצועית ותרבותית, תוך התייחסות לשונות שבין מגזרים שונים בחברה הישראלית.

שירן בורד, אלה ברקוביץ, מרי רודולף, יובל פלדי, רוני חסון, יאיר סהר, ניבה מנור, ליזה רובין, אורנה בראון-אפל

*** לקריאת המאמר  ***

Social capital and health among participants in the cachibol league in Israel

Abstract: The Israeli cachibol league, Mamanet, is a grass roots non-professional community sports club for mothers. Our aim was to assess if participants in the Mamanet League have higher levels of social capital and if social capital and wellbeing improve with time. Two groups were interviewed: a control group not participating in the league and a group of Mamanet participants. The women were interviewed within 3 months of joining (T1) and 13–15 months later (T2). The questionnaire included questions on sociodemographic characteristics, social capital (social support, social involvement, trust) and wellbeing (self-reported health (SRH), psychosomatic symptoms, depressive symptoms). At T1 the participants had higher social capital and SRH scores than the control group and lower psychosomatic and depressive symptoms compared with the control group. Participation in the Mamanet League seems to improve two of the three social capital measures: social support and social involvement, showing an increase among the Mamanet group over time and no change in the control group. Participation in the league had no significant effect on wellbeing during this period. Women that participate in sports clubs may initially have higher social capital; in addition, participation may increase levels of social capital over time.

Orna Baron-Epel
Deborah Kadish
University of Haifa, Israel

Yuval Paldi
Daniel S Moran
Riki Tesler
Ariel University, Ariel, Israel

Shiran Bord
The Max Stern Yezreel Valley College, Israel

Edna Guttman
Israel

*** To read the article click here ***