רקע: צעירים לאחר שרות צבאי \ לאומי בישראל, נמצאים בעיצומו של שלב מעבר ייחודי בין התבגרות לבגרות.
תקופה זו מובחנת בספרות המחקרית בעולם כתקופה המוגדרת כ"מעבר לבגרות" )adulthood to transition)
בה על הצעירים לקבל החלטות המשמעותיות לבניית עתידם בתחומים רבים (2000, Arnett .(כיום, בניגוד
לעבר, תקופת המעבר לבגרות בה הצעירים בין היתר עוזבים את הבית, מתבססים בעבודה קבועה ונישאים, הנה
מתמשכת ומורכבת יותר ולפיכך היציאה מתלות לעצמאות היא מוגבלת יותר מאשר הייתה נהוגה בעבר, והצורך
להישען על בית ההורים ועל משאבים חברתיים גדול יותר )2003, Lange & Bynner.)
עבור צעירים בסיכון, שלב המעבר לבגרות מהווה צומת מרכזי בכל מה שנוגע לקבלת החלטות אישיות שיש להן
השלכות נרחבות לגבי עתידם כמעט בכל תחומי החיים. בתקופה זו יש בידם הזדמנות לשנות את נסיבות חייהם
לקראת שינוי חיובי בניעות חברתית עתידית. עם זאת, לאור משאביהם החומריים והרגשיים המצומצמים,
הרקע המשפחתי והאישי שלהם והאתגרים הרבים הטמונים בשלב התפתחותי זה, תקופת מעבר זו הנה רגישה
במיוחד ועלולה להוסיף על פגיעותם, להגביר את פעריהם בתחומי ההשכלה והתעסוקה ולהוביל להדרתם
החברתית.

צוות המחקר: יובל פלדי, ברקת הנלה-אהרוני, דורית דנגור

ייעוץ אקדמי: ד"ר יפית סולימני-אעידן – בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל-אביב

*** לקריאת המאמר  ***